راهنمای انتخاب دورلوستری

جهت انتخاب دور لوستری موارد ذیل را مشخص فرمایید.

۱-انتخاب کد دورلوستری

۲-رنگ دورلوستری( یا کد رنگ)

۳- رنگ زمینه چرم

( قابل ذکر است در صورت عدم انتخاب چرم زمینه کارشناس فروش بهترین زمینه متناسب را لحاظ می کند )

Visits: 8